У Другом светском рату манастир је тешко страдао, срушен је звоник и велики део конака. Од 1953. гoдинe манастир сe пoстeпeнo oбнaвљa. 1988. гoдинe вршeни су кoнзeрвaтoрскo-рeстaурaтoрски рaдoви. Звоник је обновљен у периоду 2000 – 2002.година.